Comunicat davant la detenció de Carles Puigdemont

Dijous 23 de setembre es va produir la detenció de Carles Puigdemont a Sardenya, Itàlia. Tot i que a hores d’ara ha quedat en llibertat sense mesures cautelars, el govern de l’estat espanyol no ha perdut l’ocasió per reafirmar la seva intenció d’aconseguir l’extradició i jutjar-lo com ha fet amb la resta de líders polítics del «procés». El fet que es busqui reprimir amb tanta insistència fins i tot a representants burgesos (electes en múltiples ocasions) explicita fins a quin punt està disposat l’estat a saltar-se les formalitats democràtiques per a esclafar qualsevol tipus de qüestionament seriós a la seva autoritat, vingui d’on vingui. En aquest sentit, el PSOE, i especialment UP, compleixen el paper de pota esquerra de la burgesia espanyola, dulcificant l’opressió apel·lant hipòcritament a un diàleg bilateral inexistent. Aquest neix viciat d’entrada per l’amenaça velada de repressió que pendula damunt la part més feble. En aquestes condicions, qualsevol intent de negociació és una farsa on el resultat ja s’ha decidit a l’avançada: seguir negant a la nació catalana el legítim exercici del dret d’autodeterminació per salvaguardar la integritat de l’estat capitalista.

Davant d’això, la resposta d’ERC és una mostra més de la nul·la intenció de confrontar l’Estat que hi ha entre els partits burgesos independentistes: en comptes d’impulsar la població a mobilitzar-se i intentar dur encara més enllà la lluita activa contra aquest, com ho intenten fer els CDR, mantenen dòcilment el seu paper de comparsa en la fireta de la taula de diàleg i es limiten, com a molt, a actes simbòlics de rebuig. Es tracta, doncs, d’una vergonyosa claudicació política en tota regla, que deixa a l’estacada un moviment independentista trencat com ja es va poder veure aquest 11 de Setembre, amb múltiples manifestacions per tota Catalunya que es desmarcaven de la direcció política d’ERC i JUNTS i denunciaven aquesta traïció.

Com a comunistes vertaderament revolucionaris ens hem d’oposar amb fermesa en contra de tota forma d’opressió nacional i plantar cara al xovinisme de la nació dominant, així com lluitar a l’interior del moviment per combatre el xovinisme de la burgesia nacional catalana, ambdós verins que ofusquen el desenvolupament de la consciència de classe. Per això cal reconstruir aquell partit capaç de liderar la classe treballadora a tot l’Estat, que l’enderroqui i permeti finalment acabar amb tota forma d’opressió. Mentrestant, seguirem lluitant per l’amnistia, l’autodeterminació, la revolució i el socialisme.


Este jueves 23 de septiembre se produjo la detención de Carles Puigdemont en Cerdeña, Italia. A pesar de que en estos momentos se encuentra en libertad sin medidas cautelares, el gobierno del estado español no ha perdido la ocasión para reafirmar su intención de conseguir la extradición y juzgarlo como ha hecho con el resto de líderes políticos del «procés». El hecho que se busque reprimir con tanta insistencia incluso a representantes burgueses (electos en múltiples ocasiones) explicita hasta qué punto está dispuesto el estado a saltarse las formalidades democráticas para chafar cualquier tipo de cuestionamiento serio a su autoridad, venga de donde venga. En este sentido, el PSOE, y especialmente UP, cumplen el papel de pata izquierda de la burguesía española, dulcificando la opresión apelando hipócritamente a un diálogo bilateral inexistente. Este nace viciado de entrada por la amenaza velada de represión que cuelga sobre la parte más débil. En estas condiciones, cualquier intento de negociación es una farsa donde el resultado ya se ha decidido de antemano: seguir negando a la nación catalana el legítimo ejercicio del derecho de autodeterminación para salvaguardar la integridad del estado capitalista.

Ante esto, la respuesta de ERC es una muestra más de la nula intención de confrontar el Estado que hay entre los partidos burgueses independentistas: en vez de impulsar a la población a movilizarse e intentar llevar todavía más allá la lucha activa contra este, como lo están intentando hacer los CDR, mantienen dócilmente su papel de comparsa en el timo de la tabla de diálogo y se limitan, como mucho, a actos simbólicos de rechazo. Se trata, pues, de una vergonzosa claudicación política en toda regla, que deja en la estacada a un movimiento independentista roto como ya se pudo ver este 11 de Septiembre, con múltiples manifestaciones por toda Cataluña que se desmarcaban de la dirección política de ERC y JUNTS y denunciaban esta traición.

Como comunistas verdaderamente revolucionarios nos tenemos que oponer con firmeza en contra de toda forma de opresión nacional y hacer frente al chovinismo de la nación dominante, así como luchar en el interior del movimiento para combatir el chovinismo de la burguesía nacional catalana, ambos venenos que ofuscan el desarrollo de la conciencia de clase. Por eso hay que reconstruir aquel partido capaz de liderar la clase trabajadora en todo el Estado, que lo derroque y permita finalmente acabar con toda forma de opresión. Mientras tanto, seguiremos luchando por la amnistía, la autodeterminación, la revolución y el socialismo.