Els indults del procés

CATALÀ

Avui hem sabut que, després de setmanes parlant-se sobre això, finalment s’han produït els indults a diversos dels principals líders polítics del procés que es trobaven a la presó. Davant això, volem realitzar una sèrie d’apreciacions a aquest fet.

Primer de tot, hem d’aclarir que el fet que es produeixin els indults ens sembla una bona notícia. Aquests s’han realitzat, d’una banda, fruit de la pressió popular, tant per l’existència d’enormes i combatives mobilitzacions de masses, com pel fet que hi hagi una població catalana que majoritàriament no està disposada a deixar passar la qüestió del dret d’autodeterminació per alt ni la repressió de l’Estat simplement perquè se’ls reprimeixi. No obstant això, d’altra banda, no podem realitzar una anàlisi triomfalista que de manera simplificadora i entusiasta redueixi aquesta qüestió a l’èxit de la lluita als carrers. Sabem que els indults no sols s’han produït per aquesta pressió, sinó també perquè l’actual Govern d’Espanya necessita del suport dels partits independentistes per a donar estabilitat al seu govern i a les propostes legislatives que el mateix vagi desenvolupant i seríem ingenus si obviéssim aquest fet.

En segon lloc, a nivell de reculada de la repressió aquest és un punt que el moviment popular s’anota, sense perdre de vista que en les protestes de 2019 contra la repressió al procés va haver-hi al voltant de 200 detencions, existint diferents graus de repressió: des de causes judicials obertes fins a llibertat sense càrrecs però amb limitació de drets civils . Per això, si bé una part del moviment independentista sentirà que té entre les seves mans una victòria, aquests companys no han de ser oblidats, i ens posicionem en contra que l’Estat tracti de convertir els indults en un intercanvi de cromos que únicament s’aplica als polítics encausats, oblidant als activistes reprimits, a totes aquestes persones “anònimes” encara amb causes pendents. Així, entenem que aquests represaliats queden abandonats, havent de recordar que des del Govern català mai s’ha fet res per parar les detencions dels mossos, perquè no són “dels seus” aquests represaliats, la qual cosa denota el caràcter de classe d’aquesta situació.

Més enllà de l’anterior, fins i tot  podem observar contradiccions evidents dins d’un sector del moviment independentista, perquè mentre els partits que han estat governant en la Generalitat són els que principalment es veuen beneficiats pels indults, veiem com ells mateixos es personen com a acusació particular en altres casos de repressió. Precisament, exemple d’això és el cas de Marcel Vivet, el qual ha estat condemnat després que la mateixa Generalitat i la Fiscalia li demanessin presó (sense tenir cap prova) per una manifestació en el 2018. Això demostra, així, que malgrat estar a favor del dret a l’autodeterminació i veure’s afectats per la repressió de l’Estat espanyol, aquests partits aprofiten de manera hipòcrita totes les eines possibles per a reprimir a la població, fins i tot, encara que a la gent a la qual es reprimeixi es manifesti per objectius similars als que van portar als líders polítics del procés a la presó.

En tercer lloc, a més, en termes de la qüestió nacional no es pot ser tan optimistes. El dret a l’autodeterminació continua sent negat, i el Govern espanyol està tractant de dur a terme el vell joc de llevar-nos deu per a celebrar que ens retornen una. Des del 1-0ctubre, l’Estat ha intensificat la seva repressió sobre Catalunya, forces reaccionàries i ultraxovinistes espanyoles han guanyat pes, el debat públic burgès qüestiona drets nacionals que porten dècades adquirits a Catalunya (com la qüestió de la normalització lingüística del català) i en diversos moments s’han incrementat els efectius policials espanyols a Catalunya, sumant així a la repressió inherent a qualsevol cos policial burgès, la doble duresa amb la qual està disposat a exercir-ho un cos d’una nació opressora. A això se suma, a més, que els dos principals partits del procés (ERC i Junts) no tenen la més mínima intenció de frenar les funcions repressives desenvolupades pels Mossos d’Esquadra.

En quart lloc, volem afirmar que considerem essencial la qüestió nacional. La repressió i viratge reaccionari de la política burgesa espanyola com a reacció a l’intent d’exercir el dret d’autodeterminació a Catalunya és un avís: mentres no es permeti exercir el dret d’autodeterminació a Catalunya, mentres la nació catalana no pugui decidir quina relació vol tenir amb l’Estat Espanyol, ja sigui la independència o una vinculació voluntària a l’Estat espanyol blindant els drets nacionals catalans, continuarà existint el risc d’una reculada greu d’aquests drets a Catalunya, de l’increment de la repressió per part d’Espanya i, inclusivament, l’auge de tendències reaccionàries o feixistizants a la calor del nacionalisme espanyol.

Finalment, però no menys important, com a comunistes des de la nostra organització volem aprofitar l’ocasió per a realitzar una autocrítica pública. Si bé donem suport al dret d’autodeterminació i participem en les mobilitzacions en suport al mateix i contra la seva repressió, durant les mobilitzacions i protestes del procés ens vam mantenir al marge d’involucrar-nos activament en el moviment de masses que li donava cos, destacant els CDR. Encara que el nostre projecte no sigui la independència, com a comunistes no hauríem de mantenir-nos al marge quan les masses construeixen un moviment polític de lluita contra la repressió de l’Estat i per l’autodeterminació, moviment que a més va aconseguir uns nivells de protesta militant amb pocs precedents en la nostra història recent. Hauríem d’haver participat donant el millor de nosaltres al costat de tots els sectors de les masses disposats a lluitar contra la repressió i per l’autodeterminació, aprenent dels seus punts de vista, les seves tàctiques de lluita i entenent millor les seves aspiracions polítiques.

 CASTELLANO

Hoy hemos sabido que, tras semanas hablándose sobre ello, finalmente se han producido los indultos a varios de los principales líderes políticos del procés que se encontraban en la cárcel. Ante ello, queremos realizar una serie de apreciaciones a este hecho.

Primero de todo, debemos aclarar que el hecho de que se produzcan los indultos nos parece una buena noticia. Estos se han realizado por un lado, fruto de la presión popular, tanto por la existencia de enormes y combativas movilizaciones de masas, como por el hecho de que haya una población catalana que mayoritariamente no está dispuesta a dejar pasar la cuestión del derecho de autodeterminación por alto ni la represión del Estado simplemente porque se les reprima. No obstante, por otro lado, no podemos realizar un análisis triunfalista que de manera simplificadora y entusiasta reduzca esta cuestión al éxito de la lucha en las calles. Sabemos que los indultos no sólo se han producido por esta presión, sino también porque el actual gobierno de España necesita del apoyo de los partidos independentistas para dar estabilidad al gobierno y a las propuestas legislativas que el mismo vaya desarrollando y seríamos ingenuos si obviáramos este hecho.

En segundo lugar, a nivel de retroceso de la represión este es un tanto que el movimiento popular se anota, sin perder de vista que en las protestas de 2019 contra la represión al procés,  hubo cerca de 200 detenciones, existiendo distintos grados de represión: desde causas judiciales abiertas hasta libertad sin cargos pero con limitación de derechos civiles. Por ello, si bien, una parte del movimiento independentista sentirá que tienen entre sus manos una victoria, estos compañeros no deben ser olvidados, y nos posicionamos en contra de que el Estado trate de convertir los indultos en un intercambio de cromos que únicamente se aplica a los políticos encausados, olvidando a los activistas reprimidos, a todas esas personas “anónimas” aún con causas pendientes. Así, entendemos que estos represaliados quedan abandonados, debiendo recordar que desde el Govern nunca  se ha hecho nada por parar las detenciones de los mossos, pues no son “de los suyos” estos represaliados, lo cual denota el carácter de clase de esta situación. 

 

Más allá de lo anterior, incluso, podemos observar contradicciones evidentes dentro de un sector del movimiento independentista, pues mientras los partidos que han estado gobernando en la Generalitat son los que principalmente se ven beneficiados por los indultos, vemos como ellos mismos se personan como acusación particular en otros casos de represión. Precisamente, ejemplo de ello es el caso de Marcel Vivet, el cual ha sido condenado después de que la propia Generalitat y la Fiscalía le pidieran prisión (sin tener prueba alguna) por una manifestación en el 2018. Ello demuestra, así, que a pesar de estar a favor del derecho a la autodeterminación y verse afectados por la represión del Estado español, estos partidos aprovechan de manera hipócrita todas las herramientas posibles para reprimir a la población, incluso, aunque a la gente a la que se reprima se manifieste por objetivos similares a los que llevaron a los líderes políticos del procés a la cárcel.

 

En tercer lugar, además, en términos de la cuestión nacional no se puede ser tan optimistas. El derecho a la autodeterminación sigue siendo negado, y el Gobierno está tratando de llevar a cabo el viejo juego de quitarnos diez para celebrar que nos devuelven una. Desde el 1-0ctubre, el Estado ha intensificado su represión sobre Catalunya, fuerzas reaccionarias y ultrachovinistas españolas han ganado peso, el debate público burgués cuestiona derechos nacionales que llevan décadas adquiridos en Catalunya (como la cuestión de la normalización lingüística del catalán) y en varios momentos se han incrementado los efectivos policiales españoles en Catalunya, sumando así a la represión inherente a cualquier cuerpo policial burgués, la doble dureza con la que está dispuesto a ejercerlo un cuerpo de una nación opresora. A esto se suma, además, que los dos principales partidos del procés (ERC y Junts) no tienen la más mínima intención de frenar las funciones represivas desarrolladas por los Mossos d’Esquadra.

En cuarto lugar, queremos afirmar que consideramos esencial la cuestión nacional. La represión y viraje reaccionario de la política burguesa española como reacción al intento de ejercer el derecho de autodeterminación en Catalunya es un aviso: mientras no se permita ejercer el derecho de autodeterminación a Catalunya,  mientras la nación catalana no pueda decidir qué relación quiere tener con el Estado Español, ya sea la independencia o una vinculación voluntaria al Estado español blindando los derechos nacionales catalanes, seguirá existiendo el riesgo de un retroceso grave de estos derechos en Catalunya, del incremento de la represión por parte de España e, inclusive, el auge de tendencias reaccionarias o fascistizantes al calor del nacionalismo español.

Por último, pero no menos importante, como comunistas desde nuestra organización queremos aprovechar la ocasión para realizar una autocrítica pública. Si bien apoyamos el derecho de autodeterminación y participamos en las movilizaciones en apoyo al mismo y contra su represión, durante las movilizaciones y protestas del procés nos mantuvimos al margen de involucrarnos activamente en el movimiento de masas que le daba cuerpo, destacando los CDR. Aunque nuestro proyecto no sea la independencia, como comunistas no deberíamos mantenernos al margen cuando las masas construyen un movimiento político de lucha contra la represión del Estado y por la autodeterminación, movimiento que además logró unos niveles de protesta militante con pocos precedentes en nuestra historia reciente. Deberíamos haber participado dando lo mejor de nosotras y nosotros junto a todos los sectores de las masas dispuestos a luchar contra la represión y por la autodeterminación, aprendiendo de sus puntos de vista, sus tácticas de lucha y entendiendo mejor sus aspiraciones políticas.