Endavant la vaga d’associats! ¡Adelante la huelga de asociados!

Endavant la vaga d’associats!

En la Universitat de València la majoria del professorat associat s’ha declarat en vaga indefinida.

Més d’un centenar de treballadores i treballadors de l’ensenyança han el dit basta a condicions de misèria, i no triem esta paraula per exagerar: amb una dedicació de 6 hores, la plantilla d’associats denúncia que el seu salari no arriba als 6€ l’hora, amb un salari brut anual per davall dels 7500€. La seua demanda és clara i concreta: si treballen el mateix que un altre treballador de la UV, no poden cobrar menys que un altre treballador; i per descomptat no poden cobrar un salari amb què no és possible ni cobrir les necessitats bàsiques.

Per descomptat, un requisit per a pertànyer a esta categoria de professor associat és tindre un treball fora de la UV. Però tindre dos treballs no és una cosa que es fa per gust. Veure’s forçat a la pluriocupació, encara que siga com l’única forma de preparar-se per a una plaça en la universitat, no és plat de bon gust per a ningú, i tampoc pot ser una excusa per a pagar menys en cada unes d’eixes ocupacions.

Per això, el professorat associat es mobilitza i s’organitza a poc a poc: la plantilla d’associats pren les seues decisions en assemblea, per mitjà de representació individual. A esta assemblea pertany professorat associat amb tot tipus d’idees polítiques, una part d’ell amb anys en la mobilització, una altra part acabada d’incorporar davant la gravetat de la seua situació; una part d’ell afiliada a distints sindicats, una altra no organitzada sindicalment.

Encara que compten amb el suport dels sindicats i associacions estudiantils de la UV, el pols llançat no és senzill: doblegar-li el braç a l’administració de la UV, a la que s’ha estrangulat financerament des de la Generalitat i El Govern central els últims anys, en plenes eleccions a rector, de manera que l’equip directiu ixent li passa a la pilota a les candidatures a rector, que de moment poden jugar amb la comoditat de les promeses buides.

Per això, és important que el professorat associat no compte tan sols amb la seua pròpia fermesa, sinó que l’alumnat de classe treballadora de la UV recolze a este col·lectiu que en moltes facultats suposa percentatges significatius o majoritaris del professorat. La solidaritat de l’alumnat és fonamental per a donar força numèrica, i en això el moviment estudiantil organitzat, en el que participem, té un important paper que jugar.

No obstant això, és insuficient mirar tan sols a les condicions d’aquesta lluita en particular, el context és important.

En la UV el professorat associat suposa el 30% de la plantilla de docència i investigació, la qual cosa fa que siga el grup majoritari dins del col·lectiu docent-investigador, encara que no ho siguen en hores de dedicació total estrictament parlant. Açò no és casualitat, i té a veure amb el conjunt de polítiques educatives que vénen sent impulsades per la Unió Europea, elaborades a partir dels estudis i exigències dels grups d’influència i fundacions dels grans conglomerats empresarials i bancaris europeus, per a major glòria d’estos.

Bona mostra d’açò és la disseminació d’universitats públiques i privades que competeixen entre si amb criteris calcats de l’empresa privada i convertides en centres d’investigació per a benefici privat pagats amb el treball de tota la població treballadora, via impostos.

Estes universitats van degradant la docència fins a convertir-la en una carrera per obtindre títols i competències enfocades a la resolució de problemes estàndard de les empreses o a l’autoaprenentatge per a la butxaca del cap, amb l’objectiu de tindre una classe obrera altament qualificada però barata, estandarditzada i amb fàcil recanvi. Tot això complementat amb un caire classista a l’hora d’accedir als màsters, que garanteix la superioritat de la classe dominant i que apunta l’estructuració de la cadena de comandament de les empreses: màsters cars, màsters barats i per davall la resta.

Tot açò repercuteix dins de la plantilla del professorat universitari: la investigació, molt rendible per al sector privat, és fomentada entre la plantilla docent-investigadora amb progressos en la carrera professional i en alguns casos amb sumes de diners derivades dels resultats de projectes d’investigació en col·laboració amb empreses. Mentrestant, la docència, fer classe a les i els estudiants, preparar bons materials i millorar els mètodes pedagògics, es converteix en una càrrega, un mos molt menys apetitós.

Açò, que és molt accentuat en la Universitat Politècnica de València, l’altra gran universitat pública de València, també es deixa sentir en la UV: la docència es degrada i cal donar-li eixida de la forma que menys temps i diners ocupe, comptant a més amb les restriccions a la despesa de diners públics imposades pels últims governs. Plantilles de professorat cada vegada més dividides en les seues condicions de vida i la seua ocupació: grans quantitats de professorat amb baixos salaris, poca estabilitat laboral, incertesa en el seu futur, pluriocupació per un costat…I un cos reduït i insuficient de professionals a temps complet cada vegada més enfocat a la investigació, per un altre costat.

En universitats on esta situació està més avançada, com la ja anomenada UPV, la divisió material dins de la plantilla es nota també en la mentalitat del professorat: alguns professors funcionaris de la universitat són verdaders petits empresaris del seu laboratori, el seu grup d’investigació o el seu conglomerat d’investigació públic-privat. I com a tals, tracten com a empleats seus, amb quasi el mateix rigor que un burgés normal i corrent, als investigadors i associats que tenen a càrrec seu.

Enllaçant tota esta situació amb el cas concret de les treballadores i treballadors que actualment han anat a la vaga, observem com les dinàmiques del capitalisme poden tornar a portar-nos al seu camp de joc: amb la urgència d’aconseguir una victòria, parcial però important, que millore les vides d’estes companyes i companys, correm el risc de perdre de vista la imatge general, correm el risc de donar el vistiplau en la pràctica a la incorporació de professorat precari a les universitats, correm el risc de no veure la connexió d’esta lluita en particular amb la lluita en general per una educació de qualitat i al servici de la classe obrera.

Dit amb altres paraules, esta lluita pot tindre com resultat una millora de l’educació pública i de la vida d’estes companyes i companys si s’entén com un pas més en la lluita pels drets de la classe obrera, si després continua la lluita per l’educació per a la classe treballadora. Però pot tindre com resultat el conformisme i el retrocés, l’afirmació del model que ja és la norma en la UPV, si es veu tan sols des d’una òptica estreta, com una baralla aïllada.

No podem tolerar un sistema econòmic que contínuament ens arranca de colp quasi tot i ens força a barallar per necessitat, que ens espenta a lluitar per a frenar un retrocés continuat de drets, que ens divideix i enfronta, que converteix les nostres conquistes i les dels nostres avantpassats, com l’educació pública i de qualitat, en actius econòmics a favor seu.

Avui, amb el professorat associat, recolzant a estes companyes i companys en la lluita per les seues vides. Demà, amb tota la comunitat educativa, lluitant per una educació pública i per a la classe obrera. Ara i sempre, amb tota la classe obrera, lluitant contra un sistema on uns pocs s’enriqueixen a costa del treball de la majoria, un sistema que ens força a barallar individual i col·lectivament pel nostre present i futur.

El nostre treball fa que el món funcione, el de la burgesia només és enriquir-se i fer que continue el joc. Hem de dir basta, organitzar-nos i prendre el poder per a posar fi a este sistema cruel, per a construir un món on de veritat siga la majoria qui decidisca, amb igualtat i justícia social. Lluitem pel Socialisme.

¡Adelante la huelga de asociados!

En la Universitat de València la mayoría del profesorado asociado se ha declarado en huelga indefinida.

Más de un centenar de trabajadoras y trabajadores de la enseñanza han dicho basta a condiciones de miseria, y no elegimos esta palabra por exagerar: con una dedicación de 6 horas, la plantilla de asociados denuncia que su salario no llega a los 6€ la hora, con un salario bruto anual por debajo de los 7500€. Su demanda es clara y concreta: si trabajan lo mismo que otro trabajador de la UV, no pueden cobrar menos que otro trabajador; y desde luego no pueden cobrar un salario con el que no es posible ni cubrir las necesidades básicas.

Por supuesto, un requisito para pertenecer a esta categoría de profesor asociado es tener un trabajo fuera de la UV. Pero tener dos trabajos no es un capricho, verse forzado al pluriempleo, aunque sea como la única forma de prepararse para una plaza en la universidad, no es plato de buen gusto para nadie y ni mucho menos puede ser una excusa para pagar menos en cada uno de esos empleos.

Por eso, el profesorado asociado se moviliza y se organiza poco a poco: la plantilla de asociados toma sus decisiones en asamblea, mediante representación individual. A esta asamblea pertenece profesorado asociado con todo tipo de ideas políticas, una parte de él con años en la movilización, otra parte recién incorporada ante la gravedad de su situación; una parte de él afiliada a distintos sindicatos, otra no organizada sindicalmente.

Aunque cuentan con el apoyo de los sindicatos y asociaciones estudiantiles de la UV, el pulso lanzado no es sencillo: doblarle el brazo a la administración de la UV, a la que se ha estrangulado financieramente desde la Generalitat y el Gobierno central los últimos años, en plenas elecciones a rector, de manera que el equipo directivo saliente escurre el bulto y le pasa a la pelota a las candidaturas a rector, que de momento pueden jugar con la comodidad de las promesas vacías.

Por ello, es importante que el profesorado asociado no cuente tan solo con su propia firmeza, sino que el alumnado de clase trabajadora de la UV se vuelque en apoyar a este colectivo que en muchas facultades supone porcentajes significativos o mayoritarios del profesorado. La solidaridad del alumnado es fundamental para dar fuerza numérica, y en ello el movimiento estudiantil organizado, en el que participamos, tiene un importante papel que jugar.

No obstante, es insuficiente mirar tan solo a las condiciones de esta lucha en particular, el contexto es importante:

En la UV el profesorado asociado supone el 30% de la plantilla de docencia e investigación, lo que hace que sea el grupo mayoritario dentro del colectivo docente-investigador, aunque no lo sean en horas de dedicación total estrictamente hablando. Esto no es casualidad, y tiene que ver con el conjunto de políticas educativas que vienen siendo impulsadas por la Unión Europea, elaboradas a partir de los estudios y exigencias de los grupos de influencia y fundaciones de los grandes conglomerados empresariales y bancarios europeos, para mayor gloria de éstos.

Buena muestra de esto es la diseminación de universidades públicas y privadas que compiten entre sí con criterios calcados de la empresa privada y convertidas en centros de investigación para beneficio privado pagados con el trabajo de toda la población trabajadora, vía impuestos.

Estas universidades van degradando la docencia hasta convertirla en una carrera por obtener títulos y competencias enfocadas a la resolución de problemas estándar de las empresas o al autoaprendizaje para el bolsillo del jefe, con el objetivo de tener una clase obrera altamente cualificada pero barata, estandarizada y con fácil recambio. Todo ello complementado con un sesgo clasista a la hora de acceder a los másteres, que garantiza la superioridad de la clase dominante y que apunta la estructuración de la cadena de mando de las empresas: másteres caros, másteres baratos y por debajo el resto.

Todo esto repercute dentro de la plantilla del profesorado universitario: la investigación, muy rentable para el sector privado, es fomentada entre la plantilla docente-investigadora con progresos en la carrera profesional y en algunos casos con sumas de dinero derivadas de los resultados de proyectos de investigación en colaboración con empresas. Mientras tanto, la docencia, dar clase a las y los estudiantes, preparar buenos materiales y mejorar los métodos pedagógicos, se convierte en una carga, un bocado mucho menos apetitoso.

Esto, que es muy acentuado en la Universitat Politècnica de València, la otra gran universidad pública de Valencia, también se deja sentir en la UV: la docencia se degrada y hay que darle salida de la forma que menos tiempo y dinero ocupe, contando además con las restricciones al gasto de dinero público impuestas por los últimos gobiernos.  Plantillas de profesorado cada vez más divididas en sus condiciones de vida y su ocupación: grandes cantidades de profesorado con bajos salarios, poca estabilidad laboral, incertidumbre en su futuro, pluriempleo por un lado…Y un cuerpo reducido e insuficiente de profesionales a tiempo completo cada vez más  enfocado a la investigación, por otro lado.

En universidades donde esta situación está más avanzada, como la ya nombrada UPV, la división material dentro de la plantilla se nota también en la mentalidad del profesorado: algunos profesores funcionarios de la universidad son verdaderos pequeños empresarios de su laboratorio, su grupo de investigación o su conglomerado de investigación público-privado. Y como tales, tratan como empleados suyos, con casi el mismo rigor que un burgués normal y corriente, a los investigadores y asociados que tienen a su cargo.

Enlazando toda esta situación con el caso concreto de las trabajadoras y trabajadores que actualmente han ido a la huelga, observamos cómo las dinámicas del capitalismo pueden volvernos a llevar a su campo de juego: con la urgencia de conseguir una victoria, parcial pero importante, que mejore las vidas de estas compañeras y compañeros, corremos el riesgo de perder de vista la imagen general, corremos el riesgo de dar el visto bueno en la práctica a la incorporación de profesorado precario a las universidades, corremos el riesgo de no ver la conexión de esta lucha en particular con la lucha en general por una educación de calidad y al servicio de la clase obrera.

Dicho con otras palabras, esta lucha puede tener como resultado una mejora de la educación pública y de la vida de estas compañeras y compañeros si se entiende como un paso más en la lucha por los derechos de la clase obrera, si después continúa la lucha por la educación para la clase trabajadora. Pero puede tener como resultado el conformismo y el retroceso, la afirmación del modelo que ya es la norma en la UPV, si se ve tan solo desde una óptica estrecha, como una pelea aislada.

No podemos tolerar un sistema económico que continuamente nos arranca de golpe casi todo y nos fuerza a pelear por necesidad, que nos empuja a luchar para frenar un retroceso continuado de derechos, que nos divide y enfrenta, que convierte nuestras conquistas y las de nuestros antepasados, como la educación pública y de calidad, en activos económicos a su favor.

Hoy, con el profesorado asociado, apoyando a estas compañeras y compañeros en la lucha por sus vidas. Mañana, con toda la comunidad educativa, luchando por una educación pública y para la clase obrera. Ahora y siempre, con toda la clase obrera, luchando contra un sistema donde unos pocos se enriquecen a costa del trabajo de la mayoría, un sistema que nos fuerza a pelear individual y colectivamente por nuestro presente y futuro.

Nuestro trabajo hace que el mundo se mueva, el de la burguesía sólo es enriquecerse y hacer que siga el juego. Digamos basta, organicémonos y tomemos el poder para poner fin a este sistema cruel, para construir un mundo donde de verdad sea la mayoría quien decida, con igualdad y justicia social. Luchemos por el Socialismo.