Gestors del capital, ministres de la pobresa. Fora ministres capitalistes d’Alacant!

[Versión en castellano al final]

Yolanda Díaz anuncia que el pròxim 7 d’octubre Alacant albergarà una reunió dels Ministres de Treball del Fòrum del Mediterrani Occidental, el conegut grup 5+5. Països com Algèria o Tunísia es reuniran amb potències imperialistes com França, Itàlia o l’Estat espanyol per a emprendre “accions conjuntes en matèria d’ocupació”. Per més que el puga maquillar Yolanda Díaz, aquesta reunió no serveix per a tindre una “major integració de la conca mediterrània”: és una trobada imperialista on les “accions conjuntes” afectaran els fluxos migratoris del Mediterrani, afavorint clarament a les potències imperialistes. Ja vam poder veure en anys anteriors com les reunió del 5+5 serveixen per a desplegar les polítiques de la UE en el nord d’Àfrica, com va ocórrer amb les sancions a Líbia.

No és la primera vegada que denunciem les polítiques de la Ministra de Treball del PCE com a gestora de l’imperialisme. Del “hem prohibit els acomiadaments en la pandèmia” al “Inditex és una empresa model a Espanya” hi ha tot un desenvolupament de polítiques antiobreres de l’actual govern progressista. La mesura dels ERTO, el permís retribuït recuperable, la política del fum amb grans titulars (“hem prohibit els acomiadaments”) i l’exaltació del diàleg social i la col·laboració amb l’oligarquia financera, són qüestions especialment sagnants en el que a competències de treball es refereix.

Si bé les mesures que aplica el govern de PSOE i Unides Podem perjudiquen a tota la nostra classe arreu l’Estat, quan ens fixem a la realitat concreta d’Alacant el panorama és especialment dramàtic. En el moment puixant de la pandèmia, més de 30.000 treballadors van entrar en ERTO sols a la ciutat d’Alacant. Aquestes xifres, sumades a l’economia que circula en negre -especialment rellevant en el comerç i l’hostaleria- ens fa una idea de la càrrega que la classe obrera porta a l’esquena durant la crisi pandèmica. El model productiu de sol i platja és un problema per a la classe obrera. La política imperialista de la Unió Europea i la impossibilitat de la lluita de burgesies en el seu interior, ha arribat al fet que unes certes zones del País Valencià perden indústria i se centren exclusivament en el turisme, amb les conseqüències d’aquest: atur estacional, temporalitat (prop del 90% en el comerç i l’hostaleria), pràctiques antisindicals per a evitar l’organització de la classe obrera, etc.

En altre sentit, hem de recordar que la nostra ciutat pateix uns percentatges d’atur i població que viu en la misèria prou preocupants: durant la pandèmia un 35% de la població ha passat a estar en risc de pobresa, cada setmana se deneguen a Alacant unes set peticions del Ingrés Mínim Vital degut a requisits “trampa” i, actualment, cents de famílies viuen sota risc de desnonament davant la fi de la suposada (i falsa) moratòria que va aprovar el govern durant la pandèmia. A banda, un dels 10 barris més pobres d’Espanya és el barri Verge del Remei, a la zona nord d’Alacant, i veiem con la degradació dels nostres barris està ben present a Carolines, Campoamor o la zona del Cementeri, entre altres.

Tampoc hem d’oblidar-nos de la proliferació de cases d’apostes i salons de joc, que durant els últims anys s’han obert més de 20 als barris alacantins.

En aquest sentit, l’estat d’aquests barris va empitjorant sense que els polítics de la burgesia facen res.

Aquesta situació la sofrim a un ajuntament dirigit pel PP de Barcala i Ciutadans, però hem de recordar que aquesta realitat no és fruit d’un dia ni d’una única legislatura municipal. L’anterior corporació, amb el govern “del canvi municipal” del PSOE d’Echávarri i Guanyem Alacant, no va fer res que suposés una millora en la vida dels i les alacantines. Durant els anys de gestió local dels mateixos reformistes que ara trobem al govern estatal, la ciutat patia les mateixes dolències de sempre: brutícia als carrers, proliferació de cases d’apostes, uns barris de la zona nord degradats i totalment deixats per l’administració, un parc central que no arriba mai, una economia totalment depenent del turisme, una situació laboral amb altes xifres de treball precari i estacional i una ciutat venuda al “cacic” d’Ortiz.

Així, veiem com a escala d’Alacant, ja hem pogut comprovar en el nostre passat més recent que la socialdemocràcia i el parlamentarisme burgés venen fum als treballadors i les treballadores. Les promeses de PSOE, Podem, IU i PCE no són més que mentides que ens emporten a un carrer sense eixida. Per això mateix és tan sagnant que vinga precisament a la nostra ciutat Yolanda Díaz, la cara més visible de la política de conciliació amb la patronal i una de les principals responsables de les misèries que travessen les nostres vides, acompanyada de diversos dels principals responsables de la mateixa qüestió a altres països capitalistes del nostre voltant.

La classe obrera mou el món i no para de rebre colps. Mentre que els capitalistes la exploten diàriament en fàbriques i empreses robant-los el fruit del seu treball, els socialdemòcrates gestionen la misèria que l’Estat burgés imposa. Els ministres progressistes reprimeixen als moviments de masses i aposten per desmobilitzar-los, per vehicular les seues lluites per la via electoral. Especialment sagnant són els ministres que més enarboraven la defensa obrera, Yolanda Díaz i Alberto Garzón del PCE, els qui ens han conduït al pantà de la pau social i la conciliació de classes. S’han convertit en ministres de la pobresa, gestors del capitalisme.

Però les masses fan la història. Diàriament, les masses resisteixen en els barris parant desnonaments i organitzant assemblees veïnals, resisteixen en els centres de treball amb sindicats i assemblees de treballadors, resisteixen en les mobilitzacions feministes, antiracistes i en altres lluites de masses. Alacant no és una excepció i s’ha vist com en aquest difícil any de pandèmia han nascut diferents assemblees de barri, s’han desenvolupat diferents mobilitzacions i les masses han plasmat diferents reivindicacions.

La classe obrera continuarà resistint, i per això el deure dels comunistes és la reconstrucció d’un Partit que dirigisca aquesta lluita de masses contra l’Estat capitalista. Com la reconstrucció del Partit es farà a ulls de les masses i no a la seua esquena, els comunistes hem de posar tot el nostre esforç per a crear una línia roja en les diferents lluites de masses. Una línia revolucionària que separe clarament a la classe obrera dels seus enemics, una línia que reafirme la necessitat de la justa rebel·lió enfront de les idees de conciliació de classes.

Fora ministres capitalistes d’Alacant! Gestors del capital, ministres de la pobresa!
Enfront de la pau social, potenciem la lluita de masses!

Reconstruïm el Partit Comunista!


Gestores del capital, ministros de la pobreza

¡Fuera ministros capitalistas de Alicante!

Yolanda Díaz anuncia que el próximo 7 de octubre Alicante albergará una reunión de los Ministros de Trabajo del Foro del Mediterráneo Occidental, el conocido grupo 5+5. Países como Argelia o Túnez se reunirán con potencias imperialistas como Francia, Italia o el Estado español para emprender “acciones conjuntas en materia de ocupación”. Por más que lo maquille Yolanda Díaz, esta reunión no sirve para tener una “mayor integración de la cuenca mediterránea”: es un encuentro imperialista donde las “acciones conjuntas” afectarán los flujos migratorios del Mediterráneo, favoreciendo claramente a las potencias imperialistas. Ya pudimos ver en años anteriores como las reunión del 5+5 sirven para desplegar las políticas de la UE en el norte de África, como ocurrió con las sanciones en Libia.

No es la primera vez que denunciamos las políticas de la Ministra de Trabajo del PCE como gestora del imperialismo. Del “hemos prohibido los despidos en la pandemia” en el “Inditex es una empresa modelo en España” hay todo un desarrollo de políticas antiobreras del actual gobierno progresista. La medida de los ERTE, el permiso retribuido recuperable, la política del humo con grandes titulares (“hemos prohibido los despidos”) y la exaltación del diálogo social y la colaboración con la oligarquía financiera, son cuestiones especialmente sangrientas en cuanto a competencias de trabajo se refiere.

Si bien las medidas que aplica el gobierno de PSOE y Unidas Podemos perjudican a toda nuestra clase en todo el Estado, cuando nos fijamos a la realidad concreta de Alicante el panorama es especialmente dramático. En el momento álgido de la pandemia, más de 30.000 trabajadores entraron en ERTE solo en la ciudad de Alicante. Estas cifras, sumadas a la economía en negro -especialmente relevante en el comercio y la hostelería- nos ayuda a hacernos una idea de la carga que la clase obrera lleva a las espaldas durante la crisis pandémica. El modelo productivo de sol y playa es un problema para la clase obrera. La política imperialista de la Unión Europea y la imposibilidad de la lucha de burguesías en su interior, nos ha llevado al hecho de que ciertas zonas del País Valenciano pierdan industria y se centren exclusivamente en el turismo, con todas sus consecuencias: paro estacional, temporalidad (cerca del 90% en el comercio y la hostelería), prácticas antisindicales para evitar la organización de la clase obrera, etc.

En otro sentido, tenemos que recordar que nuestra ciudad sufre unos porcentajes de paro y población que vive en la miseria bastante preocupantes: durante la pandemia un 35% de la población ha pasado a estar en riesgo de pobreza, cada semana se deniegan en Alicante unas siete peticiones del Ingreso Mínimo Vital debido a requisitos “trampa” y, actualmente, cientos de familias viven bajo riesgo de desahucio ante el fin de la supuesta (y falsa) moratoria que aprobó el gobierno durante la pandemia. Además, uno de los 10 barrios más pobres de España es el barrio Virgen del Remedio, en la zona norte de Alicante, y vemos como la degradación de nuestros barrios es muy notoria en Carolinas, Campoamor o la zona del Cementerio, entre otros.

Tampoco tenemos que olvidarnos de la proliferación de casas de apuestas y salones de juego, que en los últimos años han abierto más de 20 en los barrios alicantinos.

En este sentido, el estado de estos barrios va empeorando sin que los políticos de la burguesía hagan nada.

Esta situación la sufrimos en un ayuntamiento dirigido por el PP de Barcala y Ciudadanos, pero tenemos que recordar que esta realidad no es fruto de un día ni de una única legislatura municipal. La anterior corporación, con el gobierno “del cambio municipal” del PSOE de Echávarri y Guanyem Alacant, no hizo nada que supusiera una mejora en la vida de los y las alicantinas. Durante los años de gestión local de los mismos reformistas que ahora encontramos en el gobierno estatal, la ciudad sufría los mismos problemas de siempre: suciedad en las calles, proliferación de casas de apuestas, barrios de la zona norte degradados y totalmente dejados por la administración, un parque central que no llega nunca, una economía totalmente dependiente del turismo, una situación laboral con altas cifras de trabajo precario y estacional y una ciudad vendida al “cacique” de Ortiz.

Así, empezando por Alicante, ya pudimos comprobar en el pasado más reciente que la socialdemocracia y el parlamentarismo burgués venden humo a los trabajadores y las trabajadoras. Las promesas de PSOE, Podamos, IU y PCE no son más que mentiras que nos lleven a una calle sin salida. Por eso mismo es tan descarado que venga precisamente a nuestra ciudad Yolanda Díaz, la cara más visible de la política de conciliación con la patronal y una de las principales responsables de las miserias que atraviesen nuestras vidas, acompañada de varios de los principales responsables de la misma cuestión en otros países capitalistas de nuestro alrededor.

La clase obrera mueve el mundo y no para de recibir golpes. Mientras que los capitalistas la explotan diariamente en fábricas y empresas robándoles el fruto de su trabajo, los socialdemócratas gestionan la miseria que el Estado burgués impone. Los ministros progresistas reprimen a los movimientos de masas y apuestan para desmovilizarlos, para llevar sus luchas hacia la vía electoral. Especialmente llamativos son los ministros que más enarbolaban la defensa obrera, Yolanda Díaz y Alberto Garzón del PCE, quienes nos han conducido al pantano de la paz social y la conciliación de clases. Se han convertido en ministros de la pobreza, gestores del capitalismo.

Pero las masas hacen la historia. Diariamente, las masas resisten en los barrios parando desahucios y organizando asambleas vecinales, resisten en los centros de trabajo con sindicatos y asambleas de trabajadores, resisten en las movilizaciones feministas, antirracistas y en otras luchas de masas. Alicante no es una excepción y se ha visto como en este difícil año de pandemia han nacido diferentes asambleas de barrio, se han desarrollado diferentes movilizaciones y las masas han plasmado diferentes reivindicaciones.

La clase obrera continuará resistiendo, y por eso el deber de los comunistas es la reconstrucción de un Partido que dirija esta lucha de masas contra el Estado capitalista. Como la reconstrucción del Partido se hará a ojos de las masas y no a su espalda, los comunistas tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para crear una línea roja en las diferentes luchas de masas. Una línea revolucionaria que separe claramente la clase obrera de sus enemigos, una línea que reafirme la necesidad de la justa rebelión frente a las ideas de conciliación de clases.

¡Fuera ministros capitalistas de Alicante! ¡Gestores del capital, ministros de la pobreza!

¡Frente a la paz social, potenciamos la lucha de masas!

¡Reconstruimos el Partido Comunista!