L’1 d’Octubre votarem! ¡El 1 de Octubre votaremos!

L’1 d’octubre votarem!

Des de l’Organització Comunista Revolució donem tot el nostre suport al referèndum d’autodeterminació convocat pel proper 1 d’octubre.

Resultaria pretensiós per la nostra banda fer una crida a la classe obrera o demanar el vot en un sentit o en un altre. Som encara lluny de ser referents almenys dels sectors més avançats dels treballadors i treballadores, però volem posicionar-nos de cara la resta del moviment comunista i les persones que simpatitzin amb la nostra organització, a qui ens adrecem.

Per una banda, analitzem la qüestió nacional a Catalunya com un conflicte intercapitalista. Davant les aspiracions de la burgesia catalana (i d’altres sectors de la societat, que són a la cua del procés), l’oligarquia espanyola ni tan sols seu a negociar, no ofereix cap alternativa i pretén imposar-se rebutjant cap acord.

Per altra banda, donem suport a tot allò que ens apropi a l’emancipació de la nostra classe, sense predilecció per una nació o una altra. Des d’aquesta òptica, som conscients que la correlació de forces en la lluita de classes impedeix que els treballadors i treballadores puguem posar-nos al capdavant del procés. A hores d’ara el timó del vaixell el porta la burgesia i no estem en condicions d’arrabassar-se’l . La independència de Catalunya, tal com es planteja ara, no suposa cap avanç pels treballadors i treballadores, donar-li suport seria legitimar un projecte aliè a la nostra classe. Per aquesta raó, ressaltem la necessitat de centrar el debat i les lluites en allò realment important pels obrers i obreres i, per tant, en la necessitat de construir una alternativa política pròpia: un partit que fusioni el moviment obrer i el socialisme científic, una eina que ens capaciti per fer-nos amb les regnes del nostre futur en qualsevol lloc.

Tot i això, no passem per alt que l’opressió nacional afecta totes les classes socials i oprimeix també la majoria treballadora. La negació per part de l’Estat del dret de Catalunya a l’autodeterminació és, actualment, la principal manifestació d’aquesta opressió. Com a comunistes, no podem admetre un atac a un dret democràtic tan elemental i el defensarem fins a la fi. En aquest sentit, condemnem als sectors de l’esquerra que s’oposen al referèndum de l’1 d’octubre dient que “no hi ha garanties” o que està “fora de la llei”. Resulta patètic escoltar-los defensar la legalitat burgesa, com si aquesta pogués legitimar quelcom!

Per acabar, recalquem que amb la nostra defensa del dret a l’autodeterminació ens proposem acabar amb l’opressió nacional, és a dir, fer inviable la lluita entre nacions. La burgesia concep aquest dret com una via per aguditzar la pugna davant els seus rivals de l’altra nació. El nostre propòsit és, en canvi, afeblir l’enfrontament entre pobles, combatre tota opressió nacional i defensar l’internacionalisme proletari perquè els i les obreres de totes les nacions es centrin en donar la veritable batalla: la lluita per portar la classe obrera al poder que avui ostenta la burgesia.

Endavant el referèndum de l’1 d’octubre!

Organitzem l’alternativa de la classe obrera!

 


¡El 1 de octubre votaremos!

Desde la Organización Comunista Revolución damos todo nuestro apoyo al referéndum de autodeterminación convocado para el próximo 1 de octubre.

Resultaría pretencioso por nuestra parte hacer un llamamiento a la clase obrera o pedir el voto en un sentido o en otro. Estamos todavía lejos de ser referentes, al menos de los sectores más avanzados de los trabajadores y trabajadoras, pero queremos posicionarnos de cara al resto del movimiento comunista y las personas que simpaticen con nuestra organización, a quienes nos dirigimos.

Por un lado, analizamos la cuestión nacional en Cataluña como un conflicto intercapitalista. Ante las aspiraciones de la burguesía catalana (y otros sectores de la sociedad, que están a la cola del proceso), la oligarquía española ni siquiera se sienta a negociar, no ofrece ninguna alternativa y pretende imponerse rechazando cualquier acuerdo.

Por otro lado, apoyamos todo aquello que nos acerque a la emancipación de nuestra clase, sin predilección por una nación u otra. Desde esta óptica, somos conscientes de que la correlación de fuerzas en la lucha de clases impide que los trabajadores y trabajadoras podamos ponernos al frente del proceso. A estas alturas el timón del barco lo lleva la burguesía y no estamos en condiciones de arrebatárselo. La independencia de Cataluña, tal como se plantea ahora, no supone ningún avance para los trabajadores y trabajadoras, apoyarla sería legitimar un proyecto ajeno en nuestra clase. Por esta razón, resaltamos la necesidad de centrar el debate y las luchas en aquello realmente importante para los obreros y obreras y, por lo tanto, en la necesidad de construir una alternativa política propia: un partido que fusione el movimiento obrero y el socialismo científico, una herramienta que nos capacite para hacernos con las riendas de nuestro futuro en cualquier lugar.

Aún así, no pasamos por alto que la opresión nacional afecta a todas las clases sociales y oprime también a la mayoría trabajadora. La negación por parte del Estado del derecho de Cataluña a la autodeterminación es, actualmente, la principal manifestación de esta opresión. Como comunistas, no podemos admitir un ataque a un derecho democrático tan elemental y lo defenderemos hasta el final. En este sentido, condenamos a los sectores de la izquierda que se oponen al referéndum del 1 de octubre diciendo que “no hay garantías” o que está “fuera de la ley”. Resulta patético escucharles defender la legalidad burguesa, ¡como si ésta pudiera legitimar algo!

Para acabar, recalcamos que con nuestra defensa del derecho a la autodeterminación nos proponemos acabar con la opresión nacional, es decir, hacer inviable la lucha entre naciones. La burguesía concibe este derecho como una vía para agudizar la pugna ante sus rivales de la otra nación. Nuestro propósito es, en cambio, debilitar el enfrentamiento entre pueblos, combatir toda opresión nacional y defender el internacionalismo proletario para que los y las obreras de todas las naciones se centren al dar la verdadera batalla: la lucha para llevar a la clase obrera al poder que hoy ostenta la burguesía.

¡Adelante el referéndum del 1 de octubre!

¡Organicemos la alternativa de la clase obrera!